TOIMITUSEHDOT HOK-ELANTO

POLTTOÖLJYN JA DIESELIN MYYNTI

1. TOIMITUSEHTOJEN SOVELTAMISALA

Näitä myynti- ja toimitusehtoja (”Toimitusehdot”) noudatetaan HOK-Elannon polttoöljyn ja dieselin myynnissä ja toimituksissa kuluttajansuojalaissa (1978/38) tarkoitetulle kuluttaja-asiakkaille sekä yritysasiakkaille.

2. MÄÄRITELMÄT

Näissä Toimitusehdoissa seuraavat isolla alkukirjaimella määritellyt käsitteet saavat seuraavan merkityssisällön:

  • Ostaja” on kuluttaja-asiakas tai yritys, joka on tilannut Myyjältä Polttonesteitä.
  • "Myyjä" on HOK-Elanto Liiketoiminta Oy.
  • Internetsivut” tarkoittaa Myyjän internetsivustoa, joka sijaitsee osoitteessa https://www.tilaaoljya.fi.
  • "Osapuoli tai Osapuolet” tarkoittavat Myyjää ja Ostajaa.
  • Polttoneste” tarkoittaa Myyjän myymää (i) dieselpolttoainetta ja siihen sisältyvää toimituspalvelua, (ii) polttoöljyä ja siihen mahdollisesti sisältyvää palvelua tai (iii) muuta näiden kaltaista Myyjän Internetsivuilla yksilöityä tuotetta ja siihen sisältyvää toimituspalvelua. Kulloinkin myytävä Polttoneste on määritelty tarkemmin Myyjän Internetsivuilla tai tilausvahvistuksessa.

3. SOPIMUKSEN VOIMAANTULO

Myyjä ja Ostaja voivat tehdä Sopimuksen kirjallisesti Internetsivujen kautta vahvasti tunnistautuneena tai suullisesti puhelimitse. Sopimus syntyy, kun Ostaja on tehnyt tilauksen ja Myyjä antanut siihen hyväksyvän vastauksen tai aloittanut tilauksen täyttämisen.

Myyjällä on oikeus tallentaa Ostajan puhelut mm. mahdollisten reklamaatioiden käsittelyä ja asiakaspalvelun kehittämistä varten. Lisätietoja Ostajan puheluiden tallentamisesta löytyy HOK-Elannon Polttoöljykaupan tilaus- ja asiakasrekisteristä https://hok-elanto.fi/tietosuojainformaatio

Sopimukseen sovelletaan näitä Toimitusehtoja, Myyjän Internetsivuillaan määrittämiä muita ehtoja (esim. mahdolliset vähimmäistoimitusmäärät) ja Myyjän mahdollisesti tarjouksessaan antamia ehtoja. Ostajan toivomille Myyjän sopimusehdoista ja näistä Toimitusehdoista poikkeaville ehdoille tarvitaan aina Myyjän nimenomainen ja kirjallinen hyväksyntä.

Tilaus sitoo Ostajaa sen tekohetkestä alkaen. Ostaja ymmärtää ja tiedostaa, että Polttonesteet katsotaan Suomessa voimassa olevan lainsäädännön alla vaarallisiksi aineiksi, joiden kuljettamiseen ja säilyttämiseen liittyy pakottavaa lainsäädäntöä.

Ostajalla on velvollisuus tarkastaa säiliötilanteensa ennen Polttonesteen tilaamista, jotta tilatuille Polttonesteelle on tarpeeksi varastotilaa. Ostajalla ei ole oikeutta tilata Polttonestettä suurempaa määrää, kuin mitä Ostajan säiliöön mahtuu. Myyjällä on oikeus mm. periä Ostajalta Myyjälle tai Myyjän palveluntarjoajalle aiheutuneet kustannukset sekä oikaista Polttonesteen hinta toimitetun volyymin mukaiseksi (esim. periä pientoimituslisä), mikäli Ostaja ei tässä kohdassa noudatettuja velvoitteita noudata.

Ostaja vastaa Polttonesteen varastotilana käyttämänsä säiliön säännöllisestä ja oikea-aikaisesta huollosta ja puhdistamisesta. Ostajalla ei ole oikeutta tilata Polttonestettä säiliöön, jota ei ole säännöllisesti ja oikea-aikaisesti huollettu ja puhdistettu.

Mahdolliset routavauriot, pehmeät tiet ja kelirikot vaikeuttavat ja hidastavat Polttonesteen jakelua tai saattavat estää Polttonesteen jakelun, mikäli teiden kunto ei vastaa vaarallisten aineiden toimittamiselle asetettuja kriteereitä. Ostajalla on velvollisuus varmistaa Myyjälle tai Myyjän lukuun toimivalle palveluntarjoajalle Polttonesteen toimittamisessa käytettävien teiden liikennöintikunto.

Ostajan on annettava tilauksen teon yhteydessä muutoinkin tarkat tiedot toimituskohteesta säiliötietoineen (muun muassa säiliön tarkka kuvaus väri, säiliön koko, numero, maanpäällinen ja IBC), mahdollisesta toimituskohteen yhteyshenkilöstä, toimitusaikarajoitteista sekä toimituskohteen laskutustiedot.  Säiliöiden täyttöliittimien tulee olla selkeästi merkityt tuotesekoitusten välttämiseksi.

Ostaja vakuuttaa ja vastaa siitä, että Ostajan antamat tiedot ovat oikeita.

Myyjällä on aina ilman korvausvelvollisuutta oikeus hylätä Ostajan tilaus. Tilauksen hylkääminen voi johtua muun muassa Polttonesteen saatavuudesta tai tilauksen puutteellisista tiedoista.

Ostajan luottotiedot tarkistetaan Bisnode Finland Oy:n rekisteristä. Maksuhäiriötilanteissa Myyjällä on oikeus vaatia Ostajalta etukäteismaksu.

4. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

Sopimus päättyy, kun kumpikin Osapuoli on täyttänyt näiden Toimitusehtojen mukaiset velvoitteensa.

Molemmilla Osapuolilla on oikeus purkaa Sopimus ilmoittamalla tästä kirjallisesti Sopimusta rikkoneelle Osapuolelle, jos tämä on syyllistynyt olennaiseen sopimusrikkomukseen.

5. TILAUKSEN PERUUTTAMINEN JA VAHVISTETUSTA TOIMITUKSESTA KIELTÄYTYMINEN

Ostajalla ei ole Kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n perusteella tai muullakaan perusteella kaupan peruuttamisoikeutta.

Kuljetusliikkeellä ja Myyjällä on oikeus kieltäytyä toimittamasta Polttonestettä, mikäli Ostajan laitteisto (ylitäytönestin, standardin mukainen purkuyhde, purkutaso, jonka tulee olla lakisääteinen työskentelytaso korkeille paikoille) ei ole määräysten mukaisessa kunnossa tai on puutteellinen. Esimerkiksi vanhat sakaraliittimet tulee turvallisuuden takia olla vaihdettuna nykysäädösten mukaiseen nokkavipuliittimeen (niin sanottuun Camlock-liittimeen).  Kuljettajat on ohjeistettu niin, ettei sakaraliittimillä varustettuihin kohteisiin toimiteta öljyä.

Jotta Polttonesteen toimitus olisi mahdollinen, täyttöputken suu ei saa olla 1,5 metriä korkeammalla. Ylempänä oleva täyttöputki vaatii kiinteän työskentelytason, johon kulku on turvallinen. Työskentelytason tulee mahdollistaa työskentely 1,5 m korkeudella. Lisäksi säiliön ilmaputken toimivuuden tulee olla Polttonesteen kuljettajan valvottavissa ja tämän tulee pystyä todentamaan sen toimivuus (ilman esteetön tulo).

Samoin Myyjällä ja kuljetusliikkeellä on oikeus olla toimittamatta tilattua Polttonestettä, mikäli säiliöautolla ei ole esteetöntä ja turvallista pääsyä purkupaikalle tai mikäli purkupaikalla on turvallisuuden vaarantavia puutteita.  Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti Polttonesteen kuljettajan on nähtävä ajoneuvo, purkuputki ja ilmaputki, joten Polttonesteen toimittaminen ei ole sallittua ns. kulman taakse.

Mikäli Myyjä käyttää oikeuttaan kieltäytyä Polttonesteen toimituksesta tai Polttonesteen toimitus estyy Ostajan toiminnasta tai laiminlyönnistä johtuvasta syystä, on Ostajalla velvollisuus maksaa peruuntuneesta toimituksesta Myyjälle aiheutuneet kustannukset ja lisäkulut. Myyjä ei tuolloin ole vastuussa toimituksen viivästymisestä tai siitä aiheutuvista kuluista miltään osin.

Myyjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat Myyjän saamista virheellisistä tai puutteellisista tiedoista. Myyjä ei myöskään ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat Polttonesteen virheellisestä varastoinnista, käsittelystä tai Ostajan säiliöiden epäpuhtauksista.

6. HINTA JA MAKSUEHTO

Polttonesteen säiliötoimitusten myyntihinta määräytyy Myyjän antaman tarjouksen mukaisesti. Tarjouksen hinta on Myyjän kulloinkin voimassa oleva tilauspäivän mukainen hinta. Tarjous perustuu Ostajan ilmoittamaan litramäärään. Lopullinen hinta muodostuu tuotehinnasta ja toimitusmaksusta sekä Myyjän Internetsivuillaan ilmoittamista lisistä.

Toimitusmaksu on tilauskohtainen ja kattaa Polttonesteen toimituksen maksimissaan kahteen säiliöön, jotka sijaitsevat samassa toimitusosoitteessa. Mikäli tarve on tästä poikkeavalle toimitukselle, on siitä sovittava nimenomaisesti erikseen. Poikkeavasta toimituksesta peritään lisätoimitusmaksu.

Pienin toimitettava määrä on 1000 litraa.

Erissä maksettaessa laskutuslisä on 5 € / erä

Pikatoimitustilaus tehdään soittamalla HOK-Elannon lämmitysöljymyyntiin: Puh 010 76 60773 (pvm/mpm). Arkisin klo 9-14. Pikatoimituslisä ma-la on 350 € (sis. alv). Sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 520 € (sis.alv). Pikatoimistuslisä laskutetaan ensimmäisen erän yhteydessä, jos laskutus useassa erässä.

Jos auto laitetaan ajokuntoon purkujen välillä, veloitetaan asiakkaalta useampi pudotusmaksu.

Sakaraliittimillä varustettuihin toimituskohteisiin ei toimiteta öljyä. Turhasta käynnistä veloitetaan 50 €. Ei koske maatalouden erillisiä farmarisäiliöitä.

Mikäli jakeluautolla ajaminen purkupaikalle tai sieltä pois on tavanomaista hitaampaa purkupaikan sijainnin vuoksi, on Myyjällä oikeus veloittaa Ostajalta Myyjälle aiheutuneet lisäkulut.

Öljy toimitetaan asiakkaan säiliöön säiliöautotoimituksena ja toimitettu määrä mitataan virallisesti hyväksytyllä nestemäärämittarilla. Öljyn täyttöpaine on aina vakio, eikä paine vaikuta virtaukseen.

Mikäli Polttonestettä ei mahdu Ostajan säiliöön tilattua määrää, on Myyjällä oikeus tarkistaa tilatun Polttonesteen yksikköhinta toimitusmäärää vastaavaksi ja lisäksi veloittaa Ostajalta kulloinkin voimassa oleva toimituslisä, paluurahti ja muut Myyjälle mahdollisesti aiheutuneet lisäkulut.

Tietoa Myyjän käyttämistä lisistä ja niiden määristä saa Myyjän Internetsivuilta ja Myyjän asiakaspalvelusta, jonka yhteystiedot ja palveluajat on julkaistu Myyjän Internetsivuilla.

Asiakasomistajana saat Bonusta myös yksityistalouden lämmitysöljyostoistasi. Bonus kertyy lämmitysöljytoimituksesta täysimääräisenä yhdelle kuukaudelle, vaikka lasku maksettaisiin erissä. Bonusta myönnetään S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisterin bonuksenmyöntämisehtojen puitteissa. Verkkomaksettaessa Bonus kirjataan maksupäivälle. Polttoöljyn ja dieselin ostoista ei kerry maksutapaetua.

Myyjällä käytössä olevat maksutavat on määritelty Myyjän Internetsivuilla ja niitä voivat olla seuraavat:

  • (i) Lasku. Lasku on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään mennessä. Maksuehto on 14 päivää netto tai korkeintaan viidessä kuukausierässä.
  • (ii) Maksu yleisimpiä maksukortteja käyttäen tai verkkopankissa. Luottokorttilaskulla tai tilitapahtumissa näkyy Myyjän nimi. Verkkomaksettaessa lisätoimituksia ei voi tehdä tilaukselle.
  • (iii) S-Business -tili. S-Business-asiakkaiden osalta, noudatetaan näiden Toimitusehtojen lisäksi S-Business Oy:n korttiehtoja.

Myyjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat myyjän saamista virheellisistä tai puutteellisista tiedoista. Myyjä ei myöskään ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen virheellisestä varastoinnista, käsittelystä tai asiakkaan säiliöiden epäpuhtauksista.

Myyjällä on oikeus veloittaa peruutetusta tilauksesta aiheutuneet kulut.

Viivästyneelle maksulle on maksettava eräpäivästä lukien viivästyskorkoa, joka määräytyy kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaan. Lisäksi Ostaja on velvollinen maksamaan Myyjän kulloinkin voimassa olevat maksumuistutus- ja perintämaksut.

7. TOIMITUS, TOIMITUSAIKA JA TOIMITUSEHTO

Polttonesteen tavanomainen toimitusaika on n. 1-6 arkipäivää. Toimitusaika lasketaan tilauspäivää seuraavasta työpäivästä. Kuljetustilanteesta riippuen toimitus voi tapahtua myös tätä aikataulua nopeammin.

Tilauksen toimituksissa noudatetaan toimitusehtoa DAT Ostajan säiliön purkuliitin (Incoterms 2010).

Myyjällä ei ole velvollisuutta erikseen vahvistaa tarkkaa toimitushetkeä. Myyjä toimittaa Polttonestettä pääsääntöisesti arkipäivinä. Internetsivuilla on kulloinkin ajantasaiset tiedot tarkemmista toimituskäytännöistä.

Ostajan pyynnöstä Myyjä voi varmistaa Polttonesteen tavanomaista toimitusaikaa nopeamman toimituksen, mikäli Polttonesteen saatavuus sen mahdollistaa.  Myyjällä on oikeus veloittaa pikatoimituksista pikatoimituslisä ja muina kuin arkipäivinä tapahtuvista toimituksista pyhälisä.

Ostaja on vastuussa siitä, että Polttonesteen toimittaminen aina purkamiseen asti on mahdollista toimitusajan sisällä tapahtuvassa toimituksessa välittömästi kuljetusajoneuvon saapuessa toimituspaikkaan ja että Myyjälle on tilauksen yhteydessä annettu täsmälliset purkuohjeet. Polttonesteiden toimitus voi estyä esimerkiksi siitä syystä, ettei kuljettaja saa Ostajaa puhelimitse kiinni. Myyjä eikä Myyjän käyttämä palveluntarjoaja vastaa tästä syystä johtuvasta viivästyksestä tai muusta vahingosta.

Ostaja vastaa myös siitä, että purkupaikka, laitteistot, säiliö(t), sekä niiden sijoittelu ovat voimassa olevan lainsäädännön ja Sopimuksen mukaiset sekä Polttonesteen toimittavan henkilön turvallisesti saavutettavissa. Ostaja vastaa siitä, että Polttoneste voidaan toimittaa sen kiinteistölle säiliöauton vaurioitta kestävää turvallista ja hyväkuntoista tietä pitkin aina Ostajan säiliön täyttöputkelle asti.

Tien ja kiinteistön tulee olla talvella hiekoitettu ja aurattu.

Mikäli öljytoimitus jää tilatusta määrästä oleellisesti vajaaksi esim. öljyn loppuessa autosta, puuttuva määrä toimitetaan jälkitoimituksena samalla litrahinnalla. Sekä alkuperäinen että jälkitoimitus laskutetaan yhtenä toimituksena. Ei koske verkkomaksettuja tilauksia.

8. OMISTUSOIKEUS JA VAARANVASTUU

Omistusoikeus ja vaaranvastuu Polttonesteeseen siirtyvät Myyjältä Ostajalle Polttonesteen toimitushetkellä.

9. KÄYTTÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ

Käyttöturvallisuus- ja tuotetiedote ovat tulostettavissa Myyjän Internetsivuilta tai Ostajan pyynnöstä saatavissa Myyjältä. Ostaja sitoutuu ennen Tilauksen tekemistä perehtymään tiedotteisiin sekä varmistumaan siitä, että kaikki, jotka käsittelevät Polttonestettä perehtyvät käyttöturvallisuustiedotteeseen ja muuhun olennaisen terveyteen, turvallisuuteen tai ympäristöön liittyvään tietoon Polttonesteestä ja sen käsittelystä. Ostaja sitoutuu noudattamaan Polttonesteen käytössä ja käsittelyssä tarvittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta. Ostaja vastaa siten mm. siitä, että Ostajan laitteisto (ml. säiliö) on asianmukaisesti huollettu ja puhdistettu.

Ostaja vastaa siitä, että kaikki Polttonesteen käsittelemiseen ja varastointiin tarvittavat luvat ovat voimassa ja, että niitä säilytetään huolellisesti ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Ostaja vastaa siitä, että myös kaikki vaaditut ilmoitukset viranomaisille sekä muut velvoitteet on suoritettu (esim. ilmoitus säiliöstä tai tilapäisestä varastoinnista viranomaisille sekä IBC-pakkauksen tarkastusvelvoitteet täytetty).

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Myyjä ei vastaa mistään tappioista, varallisuus-, esine-, ympäristö- tai henkilövahingoista, jotka aiheutuvat Polttonesteelle luonteenomaisista haitoista.

10. REKLAMAATIOT JA ILMOITUKSET

Mahdolliset toimitukseen liittyvät reklamaatiot ja ilmoitukset tehdään Myyjän Internetsivuilla ilmoitettuun asiointinumeroon.

Laskuun liittyvät huomautukset on tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa laskun päiväyksestä uhalla, ettei myöhemmin tehtyä huomautusta oteta huomioon.

Polttonestettä tai sen toimitusta koskevat huomautukset on tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa, koska virhetilanteiden nopea selvittäminen on sekä Myyjän että Ostajan edun mukaista.

Reklamaatio on tehtävä kuitenkin kaikissa tapauksissa viimeistään (2) kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta.

Myyjällä on oikeus veloittaa aiheettoman reklamaation käsittelystä ja selvittelystä maksu, joka kattaa vähintään Myyjälle siitä aiheutuneet kulut.

11. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Ostajan antamia henkilötietoja käsitellään ja voidaan luovuttaa Myyjän valitsemille valituille palveluntuottajille Sopimuksen toimeenpanemiseksi (ml. puhelutallenteet) sekä Ostajan antaessa siihen suostumuksensa, suoramarkkinointiin. Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä löydät seuraavasta linkistä: HOK-Elannon Polttoöljykaupan tilaus- ja asiakasrekisteri https://hok-elanto.fi/tietosuojainformaatio

12. MUUT SOPIMUSEHDOT

Myyjällä on oikeus käyttää alihankkijoita Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisessä. Myyjä vastaa Ostajalle alihankkijan suorituksista kuin omistaan. Ostaja ei voi siirtää Sopimusta kolmannelle ilman Myyjän erillistä suostumusta.

Myyjä tai Ostaja ovat oikeutetut ylivoimaisen esteen (force majeure) takia peruuttamaan tai siirtämään toimituksen tai sen vastaanottamisen myöhemmäksi tai rajoittamaan toimitusta ilman korvausvelvollisuutta. Esteestä on ilmoitettava välittömästi sen ilmetessä molemmin puolin.

Ostaja vakuuttaa, että häneen ei ole kohdistettu taloudellisia, rahoituksellisia tai poliittisia pakotteita eikä häntä ole asetettu kauppasaartoon tai muutoinkaan sanktioitu.

13. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU JA SOVELLETTAVA LAKI

Sopimuksesta tai tilauksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Ostajalla, joka on kuluttaja-asiakas, on oikeus nostaa kanne myös sen Suomessa sijaitsevan kunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa.

Lisäksi Ostajalla, joka on kuluttaja-asiakas, on oikeus saattaa sopimusta koskeva erimielisyys kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Kuluttajariitalautakunnan päätökset ovat luonteeltaan suosituksia. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn Ostajan tulee olla yhteydessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan

(www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta).

Sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.